English  
   
 
ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi Unuttum

Site içi arama
Mühendislik sss

 

 

 

Mühendislik Sigortaları Branşına Giren Poliçeler Nelerdir?

Mühendislik sigortalari içinde incelenen poliçeleri şu şekilde sıralayabiliriz :

a) İnşaat bütün riskler sigorta poliçesi (CAR) (Construction All Risks)
b) Montaj bütün riskler sigorta poliçesi (EAR) (Erection All Risks)
c) Makine kırılmasi sigorta poliçesi (MKS)
d) Elektronik cihaz sigorta poliçesi (ECS)

 

 

 

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Nasıl Tanımlanabilir?

İnşaat Bütün Riskler Poliçesi konusunu teşkil eden değerlerin, sigorta süresi içinde; inşaat sahasında bulundugu sırada, poliçede sayılan istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir kayıp ve hasara uğraması halini temin eder. Bütün riskler teminati olarak anılmasının nedeni, poliçede tek tek teminat kapsamına giren riskler sayılmayıp, ancak teminat kapsamına girmeyen hususlar sayılır ve istisnalar grubunda yer almayan her türlü risk temin edilir.

 

 

 

İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigorta Teminat Kapsamı Nedir?

İnşaat isi İle ilgili malzemenin, iş sahasina varmasından itibaren, bu malzemenin sahada beklemesi süresince ve inşaatına baslayıp, geçici ve daimi tüm işlerin yapımı sırasında inşaatta kullanılan malzeme İle yapılmakta olan işlerin uğrayabilecegi her türlü fiziki zararı ve kaybı Inşaat Bütün Riskler Sigortası Genel Şartları esaslarınca temin eder.

Ancak inşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların " önceden bilinmeyen, ani bir sebeple " meydana gelmesi ve bu sebebin de " istisna edilmeyen " hallerden olması gereklidir.

CAR Sigortası all risks teminati sağlar. Bu teminat çerçevesinde temin edilebilecek en önemli rizikoları şöyle sıralayabiliriz:

Yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel, fırtına, don, toprak kayması, kaya düşmesi, düşme, yuvarlanma, kırılma, çarpma, hırsızlık, dikkatsizlik, sabotaj. Özetle hasar sebebi istisna edilen hallerde belirtilmedikçe, olay teminat kapsamı içindedir.

 

 

 

İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigorta Teminat Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

a) Her türlü harp olaylarindan meydana gelen hasar ve kayıplar,
b) Nükleer yakıtlar dolayısı İle meydana gelen hasar ve kayıplar,
c) Kamu otoritesi tarafından sigortali mal üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün hasar ve kayıplar,
d) Kusurlu plandan, planın kusurlu uygulamasından ileri gelen hasar ve kayıplar,
e) Kusurlu malzeme ve kusurlu işçilikten ileri gelen hasar ve kayıplar,
f) Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeler,
g) İnşaatın yapılmasi için kullanılan makine ve teçhizatin, mekanik ve elektrik İle ilgili arıza veya kırılmaları (bahis konusu arıza ve kırılmalarin diğer sigortalı kıymetlerde meydana getireceği hasar ve kayıplar teminata dahildir. )
h) Envanter açıkları,
i) Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kasdı ve ayrıca sözleşme varsa ağır kusuru,
j) İnşaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan yahut işverene teslim edilen veya işveren tarafından kullanılan kısımlarında doğrudan doğruya veya dolaylı olarak meydana gelecek hasar ve kayıplar,
k) Ayrıca sigorta edilmişse bakım devresi biten kısımlarda doğrudan doğruya veya dolayısıyla meydana gelecek hasar ve kayıplar,
l) İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından taahhüdün tamamlanamamasından, akdin feshinden veya cezai şartların uygulanmasindan ileri gelen zararlar dahil, kar kaybi ve estetik kusurlar gibi her türlü sonuç hasarları,
m) İnşaatla alakalı bilumum hava ve kara nakil vasıtalarıyla, yüzen araçlar,
n) Nakit, kıymetli evrak, fatura, dosya, borç delilleri ve hesaba müteallik bütün defter ve evrak, inşaat ve tesisat plan ve projeleri.

 

 

 

İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigortasında Aksine Sözleşme Yapılması Koşulu İle (ek prim ödeyerek ) Teminat Kapsamına Dahil Edilebilen Hususlar Nelerdir?

a) İnşaatın yapılmasi için kullanılan makine alet ve teçhizat İle geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar,
b) Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
c) Hasar sonucu enkazın kaldırılması masrafları,
d) Teminatin kapsamına giren sebeplerden meydana gelen hasar ve kayıpların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri,
e) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep oldugu bütün hasar ve kayıplar,
f) İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi.

 

 

 

Montaj Bütün Riskler ( EAR ) Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

Montaj işi İle ilgili makine ve teçhizatin iş sahasına varmasından itibaren, bu malzemenin sahada beklemesi, montajı yapılacak yere götürülmesi, bu arada işlem veya imalat görmesi, daha sonra yerleştirilip, birleştirilmesi, bağlantılarının yapılması gibi montaj işlemlerinin tümü süresince doğan, " istisna edilmeyen ", "önceden bilinmeyen" ve " ani bir sebepten " ileri gelen zarar ve kaybını Montaj Bütün Riskler Sigortası Genel Şartları esaslarınca temin eder.

 

 

 

Makine Kırılması Sigortasının (MKS) Teminat Kapsamı Nedir?

Deneme devresinden sonra normal İşletmeye alınan herhangi bir tesisteki tüm makine ve tesisatın:

Normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken,"ani ve beklenmedik","istisna edilmeyen"her türlü sebepten meydana gelen maddi kayıp ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Dolayısıyla teminat kapsamına giren haller :

a) İşletme kazaları,
b) Modelin,imalatin,montajin,malzemenin,kalıbın,dökümün ve işçiliğin kusurlu olması,
c) Yağlama kusurları,
d) Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya etkisi sonucu kısa devre,serare,voltaj yükselmesi İle izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkileri,
e) Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesi,
f) Santrifüj kuvvetinden meydana gelen parçalanmalar,
g) Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanığı,
h) Su çekiçlemesi,ani olarak aşırı ısınma veya soğuma,
i) Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla meydana gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlar,
j) Fırtına, kasırga,don veya çözülen buz parçalarının yürümesi,
k) İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru,hatası, dikkatsizliği veya sabotaj,
l) İstisna edilmeyen diğer haller.

 

 

 

Makine Kırılması Sigortası (MKS) Teminati Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir ?

a) Harp,
b) Nükleer rizikolar,
c) Kamu otoritesinin tasarrufları,
d) Yangın
e) Hırsızlık,
f) Deprem,sel,yanardağ patlaması,çiğ, heyelan gibi doğal afetler,
g) Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme,
h) Kimyevi infilak ( Gazlardan Kaynaklanan,atmosferik elektrik patlamaları ),
i) Giderilmeyen hasarların yol açtığı zararlar,
j) Kasıt ve ağır kusur,
k) Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar.

 

 

Makine Kırılması Sigortasında (MKS) Ek Prim Ödemek Koşulu İle Teminat Kapsamına Alınabilecek Hususlar Nelerdir ?

a) Fiziki infilaklar,
b) Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelecek hasarlar,
c) Teminatin kapsamına giren nedenlerden ötürü meydana gelen hasar ve kayıpların gerektirdiği (uçak hariç) seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret zamları,
d) Grev,lokavt,kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin neden olduğu bütün hasar ve kayıplar.

 

 

 

Elektronik Cihaz Sigortası (ECS) Teminat Kapsamı Nedir ?

Montajı bitip, denemesi yapıldıktan sonra normal işletmeye alınan elektronik cihazlarda; normal çalışır halde iken veya ayni işlerinde temizleme, revizyon sırasında yer değistirme esnasında veya dururken " ani,beklenmedik" ve "istisna edilmeyen" her türlü sebepten meydana gelecek, doğrudan doğruya maddi kayıp ve hasarlarin tamirat veya ikame masraflarını temin eder.
Dolayısıyla teminat kapsamına giren haller :
a) Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma hasarları,
b) Deprem hariç, fırtına , sel, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler, ( Deprem ek prim İle alınabilir )
c) Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs,
d) Kavrulma, kararma, duman ve bozucu gazlar,
e) Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları,
f) Hatalı dizayn ve malzeme (Garanti süresinin bitiminden sonra),
g) İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı,
h) Elektrik arızaları ( Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri vb. )
i) Istisna edilmeyen diğer haller.

 

 

 

Elektronik Cihaz Sigortası (ECS) Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

a) Harp,
b) Nükleer rizikolar ,
c) Kamu otoritesinin tasarrufları,
d) Kasıt ve ağır kusur,
e) Aşınma, yıpranma, paslanma, oksidasyon, tedrici bozulma, kireçlenme vb.
f) Sigortalı makinelerin hasarlanması üzerine, hasarlar giderilmeden önce makinenin kullanılması,
g) Her türlü kâr kaybı, mali sorumluluk
h) Sigortalı kıymetlerin imalatçi ya da satıcıların yasa veya sözleşme gereği sorumlu oldugu ziya ve hasarlar,
i) Sigortanın başlangıcında sigortalinin veya temsilcilerinin bilgisi, haberi dahilinde sigortalı kıymetler ve bulunduğu yerle ilgili mevcut kusur, eksiklik ve bozuklukların sebep olduğu ziya ve hasarlar,
j) Sigortalinın sorumluluğunu gerektiren bir ziya ve hasar İle ilgisi olmayan, sigortalı ünitelerin fonksiyonlarını yerine getirmek için yapılan ayar, tamir ve bakım masrafları, Valf ve tüpler hariç sigorta, conta, kayış ve sair gibi degistirilebilir parçalar ve / veya kimyasal maddeler gibi belirli sürelerde değiştirilmesi ve yenilenmesi mutad olan malzemelerde kullanilma neticesinde meydana gelecek ziya ve hasarlar (Bu parça ve malzemeler sebebiyle sigortali diger kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir).
k) Valf ve tüpler hariç sigorta, conta, kayış ve sair gibi değiştirilebilir parçalar ve/veya kimyasal maddeler gibi belirli sürelerde değiştirilmesi ve yenilenmesi mutad olan malzemelerde kullanılma neticesinde meydana gelecek ziya ve hasarlar (Bu parça ve malzemeler sebebiyle sigortali diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir).
l) Sigortali kıymetlerin boyalı, cilali ya da mineli diş yüzeylerinde meydana gelebilecek
sıyrık, çizik gibi estetik kusurlar ( Bu kusurlar sebebiyle sigortali diger kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir.)
m) Sigortalı kıymetlerin açıklanamayan nedenlerden dolayı ortadan kaybolması ve envanter açıkları

 

 

 

Elektronik Cihaz Sigortasında (ECS) Alınabilecek Ek Teminatlar Nelerdir?

 

Ek prim ödenerek alınabilecek ek teminatlar şunlardir :
a) Deprem,
b) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep oldugu bütün ziya ve hasarlar.

 

 

Makine kırılması sigortası, hırsızın makinelere vereceği hasarı da karşılar mı?

 

Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs teminat dışıdır.

 

Hasar olduktan sonra sigorta biter mi?

 

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

 

Makine Montaj sigortası poliçesi vade bitiminden önce iptal edilebilir mi? 

 

Sigorta ettiren fesih hakkını istediği zaman kullanabilir, fesih posta veya notere verildiği tarihten 15 gün sonra öğleyin saat 12:00’de geçerli olur.

 

Büro, atölye ve/veya fabrikadaki elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigorta teminatı aldıktan sonra ayrıca demirbaş olarak yangın ek teminatının alınması gerekli midir?

 

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.

 

Garanti kapsamındaki elektronik cihazlara ve/veya makinelere teminat alınması gerekir mi?

 

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için  Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

 

Araçta bulunan teyp, kolon, ekolayzır, alarm v.b. cihazlar  araçla birlikte güvence altına alınabilir mi?

 

Cihazların bildirilmesi kaydıyla güvence altına alınabilir.

 

Yazdır      Tavsiye Et

Powered by :  Polisoft Resmi Sitesi
Lütfen Bekleyiniz...